Algemene voorwaarden

Artikel 1.          Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stoffeerderswinkel.nl (onderdeel van Stoffeerderij de Jong), hierna te noemen: “Stoffeerderswinkel”, en een Wederpartij waarop Stoffeerderswinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De (adres)gegevens van Stoffeerderswinkel zijn, onder andere, te vinden onderaan deze voorwaarden.
 3. Onder ‘Wederpartij’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Stoffeerderswinkel in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘Wederpartij’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stoffeerderswinkel, voor de uitvoering waarvan door Stoffeerderswinkel derden dienen te worden betrokken.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2.          Algemeen

 1. Stoffeerderswinkel is een onderdeel van, en valt onder verantwoordelijkheid van: Stoffeerderij de Jong. Bereikbaar op Dorpsstraat 61, 4424CW, Wemeldinge. 0113 622113. info@stoffeerderswinkel.nl, dan wel info@stoffeerderijdejong.nl. Dit adres is zowel het afhaal-, als bezoekadres.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stoffeerderswinkel en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Stoffeerderswinkel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stoffeerderswinkel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stoffeerderswinkel. Stoffeerderswinkel is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stoffeerderswinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3.          Levering

 1. Door Stoffeerderswinkel wordt bij elke levering spoed betracht, streeftermijn is drie (3) werkdagen, doch geschiedt levering uiterlijk binnen dertig (30) dagen.
 2. Stoffeerderswinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door PostNL, dan wel enige andere door Stoffeerderswinkel ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Stoffeerderswinkel.
 3. Wanneer de uiterste leveringstermijn, zoals vermeld onder lid 1, is overschreden heeft de Wederpartij recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de partijen een andere leveringstermijn overeen zijn gekomen.
 4. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
 5. Lid 2 is niet van toepassing wanneer de overschrijding van in lid 1 genoemde termijn te wijten is aan het handelen, danwel het nalaten van handelen, van de wederpartij.

 

Artikel 4.          Retour

 1. De wederpartij heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na levering van het product, dit product terug te sturen naar Stoffeerderswinkel. Dit moet gestuurd worden naar het adres vermeld onder Artikel 1.2, tenzij anders overeengekomen.
 2. Nadat het product bij Stoffeerderswinkel is geretourneerd zal Stoffeerderswinkel binnen dertig (30) dagen het bedrag terug betalen.
 3. Kosten voor het retourneren komen geheel voor rekening van de Wederpartij.
 4. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Stoffeerderswinkel te melden.
 5. Lid 1 tot en met 3 zijn niet van toepassing op producten die speciaal op bestelling zijn gemaakt.
 6. Stoffeerderswinkel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Stoffeerderswinkel of de leverancier van het product) is beschadigd.
 7. Retourzending worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele verzegeling op de verpakking niet is verbroken.
 8. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Stoffeerderswinkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Stoffeerderswinkel u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Stoffeerderswinkel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 5.          Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Stoffeerderswinkel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende en verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Stoffeerderswinkel bent u een bedrag van twintig (€ 20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Stoffeerderswinkel haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Stoffeerderswinkel om in plaats van daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 6.          Garanties

 1. Op de door Stoffeerderswinkel geleverde producten bestaat een garantie można znaleźć na tej stronie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 

Opgesteld: februari 2008
Laatste wijziging: juli 2017

Stoffeerderswinkel.nl
(onder verantwoording van Stoffeerderij de Jong)
Dorpsstraat 61
4424 CW Wemeldinge
+31 (0)113 622113

KvK-nummer: 22035475
BTW-nummer: NL 893989993B01